Bloggar > Majjens blogg

Majjens blogg

Vandring längs Nittälven 8: Kaljoxadalen Placerad på karta

Stignätet i Nittälvsbrännan och Kaljoxadalen

Detta område kräver ett par dagar av vandraren och gör sig kanske bäst som en separat tur. Så kommer det att bli för mig. Jag kommer att göra en tredagarstur i Kaljoxadalen och Nittälvsbrännan ganska snart. Min ursprungliga plan var att göra en snöskovandring i området mellan nyår och trettonhelgen, men… vintern ser inte ut som den brukar. Kanske blir det en barmarkstur.

Kaljoxadalen är ett av Örebro läns största skyddade vildmarksområden. Det gränsar i norr mot reservatet Nittälvsbrännan och tillsammans har reservaten en yta på drygt 700 hektar. Landskapet år varierande. Här hittar man såväl berg och skog som hedar och myrar. Det gör att reservatet också har ett rikt växt- och djurliv. Under senare år har gjorts fynd av nästan 60 signalarter (växt- och djurarter som är typiska för skyddsvärd skog). Utöver en del ovanliga mossor, lavar och svampar, förekommer också slaguggla, tretåig hackspett, lo och varg.

Dansarbacken är reservatets centrala punkt. Här finns parkeringsplats.

Den lada som finns här är inte ursprunglig. Den har flyttats dit. Tidigare fanns ganska många hölador längs älven. Nittälvens stränder och mossarna i närheten användes som slåttermark. Behovet av hö var stort till de dragdjur som användes för att transportera det järn och den koppar som bröts i trakten. Ladan har måtten 3½ x 4 meter. Den är ofta fylld med hö. Utanför finns eldstad med fyra bänkar, vedförråd och sågbock.

Nedan: Ladan sedd från andra sidan älven.

Vid ett par tillfällen har jag använt ladan som övernattningsplats, men det är naturligtvis vindskyddet - som ligger strax intill - som är det naturliga valet av övernattningsplats. Det har måtten 2 x 3 meter. Framför skyddet finns en eldstad med tre bänkar, vedförråd, yxa, såg och sågbock.

Vindskyddet sett från ladan.

Toa finns vid parkeringsplatsen och en fin vattenkälla finns cirka 100 meter efter den stig som leder mot Märrjärvi  – innan bron.

Vattenkällan

I närheten av Dansarbacken finns faktiskt ytterligare två möjligheter till övernattning. Cirka 500 meter norr om vindskyddet ligger Eskils koja – en eldpallkoja med plats för två övernattare (fyra om man ligger trångt). Den är placerad mycket vackert, högt ovanför älven, vilket gör det lite besvärligt att hämta vatten. Där finns dass och vedförråd med yxa och såg, huggkubbe och sågbock.

Eskils koja

Strax söder om Dansarbackens vindskydd och lada leder en bro över Nittälven.

Om man går över den och sedan följer stigsystemet nedströms på älvens östra sida, så kommer man – efter cirka 1 km – till ett litet vindskydd precis intill älven. Det ligger i utkanten av Komoramossen. Måtten är inte mer än 1½ x 2 meter. Jag bedömer att två personer kan övernatta där. När jag var där senast fanns ett litet vedförråd, yxa, såg, huggkubb, sågbock samt en steneldstad med tre bänkar runt.

Det som är intressant är att stigen fortsätter vidare söderut från detta lilla vindskydd. Den är inte utritad på länsstyrelsens informationsblad om naturreservatet. Tänk om den fortsätter ända till Kolbron?!

Rastskyddet i Nittälvsbrännan har jag berättat om tidigare. Utöver detta så finns ytterligare två rastskydd inom naturreservatets gränser. Det handlar om Peter-Nilsberget och Märrjärvi. Båda dessa ligger en bit från älven och dem kommer jag troligen inte att passera på min vandring längs Nittälven. Däremot kommer jag givetvis att besöka dem på min tredagarstur i detta område. Bilder och beskrivningar av dessa rastskydd kommer i samband med att jag redovisar den turen.

 

Jag har mycket svårt att avgöra på vilken sida av älven som jag kommer att vandra från rastskyddet i Nittälvsbrännan. Båda sidor har sina lockelser. Den östra sidan har ett stignät med flera val. Den västra sidan leder till Eskils koja som är en lockande övernattningsplats.

Positioneringen gäller Dansarbackens vindskydd.

 

Postat 2013-12-29 15:09 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 7: Uvbergsbron-Nittälvsbrännan Placerad på karta

Från Uvbergsbron till Nittälvsbrännan

Den vanligaste övernattningsplatsen i närheten av Uvbergsbron är varken Mördarheden eller kolarkojan utan något av de två vindskydd som finns precis intill bron.

De är ungefär 2,5 x 3,5 meter och ganska öppna till sin karaktär eftersom de inte har något takskägg. Det främsta vindskyddet har en mycket fin eldstad med bänkar runt. Det andra skyddets eldstad är av betydligt sämre kvalitet.

Här finns tillgång till såg, yxa, huggkubbe och sågbock. 

Vid vägen finns soptunnor och på andra sidan vägen finns två dass.

Bakom vindskydden ligger en liten tjärn, men det är Nittälven som är det framträdande vattnet. Vi befinner oss vid den vanligaste startplatsen när det gäller kanotturer på Nittälven.

Det kommer att vara mycket svårt att välja väg söderut härifrån. Drygt 2 km söderut väntar ett mycket intressant stignät och jag skulle egentligen vilja följa alla stigarna. Kanske blir det en separat artikel om en tur i detta område.

Om jag kommer från Mördarheden är det naturliga vägvalet att följa den väg som går söderut på älvens västra sida. Efter cirka 700 meter svänger det in en mindre väg som går närmare vattnet. Efter cirka 2 ½ km längs denna väg går det ner en stig till vänster, ner mot vattnet. I och med att jag lämnar vägen kommer jag in i Nittälvsbrännans naturreservat.

Stigen leder fram till en bro över Nittälven och på andra sidan bron finns en rundslinga i reservatet. I den norra delen av slingan passerar den ett rastskydd som ligger vackert vid Nittälven.

Detta skydd är kanske inte att betrakta som en övernattningsplats. Det är inrett med fasta bänkar och har inget trägolv. Måtten är cirka 2 x 2 m. Utanför vindskyddet finns en stenring med 3 bänkar runt. När jag varit där har där funnits ett litet vedförråd, en rostig yxa och såg samt huggkubb och sågbock. 

Men… om jag istället har övernattat i kolarkojan eller i något av de båda vindskydden vid Uvbergsbron… då skulle det kännas intressantare att leta sig fram i obanad terräng på älvens östra sida och låta sig fångas in av den skogsväg som börjar (eller kanske slutar) cirka 500 meter söder om bron. Efter att ha följt den cirka en kilometer - fram till en vändplan – är det åter dags att gå i obandad terräng tills jag stöter på rundslingan i Nittälvsbrännan. Det blir en del vandrande över myrmark den sista biten.

Något om Nittälvsbrännan:

På våren år 2000 inträffade en skogsbrand som startade med en brinnande bil på skogsvägen väster om Nittälven. Elden spred sig i nordostlig riktning och kunde där begränsas. Detta brandområde är nu ett naturreservat – det hundrade i Örebro län.

Vissa växter och djur är helt beroende av skogsbränder för sin överlevnad. Svedje- och brandnävan är två växter vars frön behöver en temperatur på över 50 grader för att börja gro. Nävornas frön kan vila i jorden i över hundra år. Många skalbaggsarter gynnas också av skogsbränder, liksom flera fjärilsarter.

Efter en brand invaderas oftast området av lövträd. Asp, björk, rönn, sälg och al, men även tall etablerar sig snabbt, men kompletteras – och delvis ersätts – sedan successivt av gran.

Nu för tiden är skogsbränder ovanliga. Orsakerna till detta är att skogen numera nästan inte innehåller någon död ved och dessutom finns det ett väl utbyggt skogsvägnät, vilket gör det enklare att begränsa och släcka skogsbränder.

I dag har bland annat hallon, rallarros, tallört och klibbkorsört invaderat de brända områdena. Orre och tjäder hittar viktig föda i tuvullens frön. Den är talrik på myrarna. Den tretåiga hackspetten gynnas av den rika tillgången på död ved där skalbaggslarver lever.

Positioneringen gäller rastskyddet i Nittälvsbrännan.

 

Postat 2013-12-26 20:55 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 5: Naturstigen norr Uvbergsbron Placerad på karta

NATURSTIGEN OCH KOLARKOJAN VID UVBERGSBRON

Våren 2012 rensade jag bland mina anteckningar om vindskydd i Örebro län. Jag hittade då en slarvig anteckning som löd ”KK N Uvb-bron?” – alltså: Finns det en kolarkoja norr om Uvbergsbron? Tyvärr fanns ingen anteckning om varifrån jag fått uppgiften. Jag och Livskamraten åkte dit på vinst och förlust och började leta… och hittade… 

… en mycket otydlig stig förbi dassen vid bron och vidare norrut längs Nittälvens östra sida. Då och då kunde vi se orange markeringar på träden - minnet av en markerad led. Efter cirka 1 km kom vi fram till ett tätt gransnår. På andra sidan detta hittade vi ett par informationsskyltar om tjärbränning och kolning.

Efter att ha läst dessa skyltar vände vi oss om – och där fanns kolarkojan, inbäddad i unggranar.

Kojan var mycket sliten. Det yttre väggmaterialet hade rasat.

Den byggdes 1981 och det senaste klottret på insidan skrevs 1997 – och känslan var onekligen att den stått orörd sedan dess. Glädjande nog var kojan helt torr invändigt. Inredningen bestod av tre bänkar runt ett vingligt bord. Såväl eldstad som skorsten ser ut att vara i acceptabelt skick. Två personer kan mycket väl övernatta här.

Skogen runt består av mycket högstammig barrskog, främst tallar men även gran. Strax intill kojan finns en kolbotten och där växer smågranarna tätt, vilket gör det svårt att se kolarkojan.

Några veckor efter vårt besök vid kolarkojan hittade jag källan till min otydliga anteckning. Carl Anders Linstén har författat ett stort antal böcker om lite udda sevärdheter i Örebro län. I boken Sevärt i Bergslagen kan man läsa följande:

”Med utgångspunkt från rastplatsen vid Uvbergsbron har Billerud AB, Hällefors revir, anlagt en 2,5 km lång naturstig. Längs stigen kan vandraren ta del av informativa skyltar om skog och skogsbruk. Leden passerar en plats vid Nittälven där man visar en kolmila med kolarkoja och en tjärdal för framställning av trätjära. Här görs även försök med järnframställning från myrmalm i en primitiv ugn. Leden går i lättgången terräng. Den är en rundvandring och bör gås motsols. På återvägen följer den Nittälven.”

Tyvärr har denna naturstig inte underhållits. Hyggen har bitvis raderat stigen och på flera av informationsskyltarna har informationen försvunnit – bara ramarna står kvar. Informationen går inte längre att läsa. Vid kolarkojan ser man tydliga lämningar efter en tjärdal och något som antagligen är rester av myrmalmsugnen.

Om man tittar noga på terrängkartan – 627 Fredriksberg – så finns stigen markerad.

Positioneringen gäller kolarkojan.

 

 

Postat 2013-12-21 14:13 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 6: Mördarheden Placerad på karta

3 ½ km nedströms Brattforsen stöter älven på nästa naturreservat. Det heter Mördarheden.

Troligtvis kommer jag att ta mig dit längs den skogsväg som löper parallellt med älven på dess östra sida. Man tar sig över Uvbergsbron och fortsätter 700 meter fram till en parkeringsplats. Därifrån utgår en rundslinga genom reservatet.

Naturreservatet utgörs av ett kilometerlångt område på vattnets västra sida. Älven bildar här flera breda och grunda forspartier. Skogen utgörs delvis av grovvuxen blandskog med näringsrik mark.

Den hundraåriga granskogen i området är mycket rik på hänglavar. Inte någonstans längs älven hittar man så mycket hänglav som här. Många mycket gamla aspar finns också i området. Dessa aspar - tillsammans  med den fuktiga miljön - har skapat en attraktiv miljö för snäckor.

Älven kantas också av gamla slåtterängar. Idag är de igenvuxna, men lockar också till sig många växter. Här hittar man trolldruva, olvon, brudborste, tibast och underviol, liksom flera sällsynta lavar.

Rester av flera hölador finns i reservatet. En av dessa är restaurerad till raststuga där man kan övernatta. Väggarna är dock glesa, så både vind och myggor har möjlighet att ta sig in.

Utanför raststugan finns en eldstad med bänkar runt. Här finns också ett vedförråd med såg och yxa.

Ladan har ett helt nytt golv och nytt jordtak.

Den kallas uppenbarligen Mattssons lada.

Så här ser inredningen ut. På väggarna finns dokumenterat hur renoveringen gått till.

Inne i stugan finns bland annat en gästbok. Jag och Livskamraten besökte reservatet någon av de första dagarna i september denna höst. Av gästboken framgår att det i år enbart var vi två som besökt platsen förutom de som sköter området.

Mördarheden bär på en mörk historia. Här blev en ung man från Stora Uvberg mördad i maj månad år 1808. En man från Hällefors dömdes och hängdes för mordet. Ganska nära älvstranden finns en stenhög - en offerkast - som utvisar mordplatsen.

I raststugan finns ett tresidigt dokument som beskriver händelsen.

Positioneringen gäller förstås raststugan.

Postat 2013-12-19 21:20 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Gårdsjötorp i Kilsbergen Placerad på karta

Tredje advent var jag och Livskamraten (och ca 100 personer till) med om invigningen av Gårdsjötorp.

Kommunbiolog Mats Rosenberg håller invigningstal utanför storstugan. Denne man har gjort ovärderligt mycket för friluftslivet i Örebro kommun.

Jag citerar från informationsbladet:

"Gårdsjötorp är en av de många gårdarna i Kilsbergen som togs ur bruk under 40-50-talen. Åkrarna och ängarna planterades igen med gran på slutet av 60-talet. Huvudbyggnaden eldades upp och de andra byggnaderna fick förfalla."

"Örebro kommun har nu återskapat den äldre gårdsmiljön med byggnader och öppna marker, ungefär som det såg ut under 1800-talet. Där den gamla huvudbyggnaden låg har nu byggts upp en större raststuga."

Storstugan och en av småstugorna.


I ladan till vänster finns bland annat vedförråd och en synnerligen fräsch hygienavdelning med dusch. Gammelstugan i bakgrunden.


Storstugan, en av småstugorna samt ladan.

Och från kommunens hemsida:

"Området runt Gårdsjötorp är ett exempel på alla möjligheter till friluftsliv som finns här i Örebro kommun. Tack vare våra satsningar på naturområden, anläggningar och aktiviteter inom friluftsområdet har Örebro två år i rad utnämnts till Årets Friluftskommun av bland annat Naturvårdsverket."

Till sist också från tidningsartikel i Nerikes Allehanda 15/12:

"Idag finns två renoverade hus och ett nybyggt hus vilka vandrare och andra ska kunna boka. Under första halvåret 2014 ska fem ytterligare nya enkla stugor, stå färdiga."


En av småstugorna.


Eftersom det inte är gratis att övernatta här så kommer jag inte att ta med detta som annat än en rastmöjlighet i min inventering av vindskydd mm i Örebro län. Men... det ligger mycket bra till om man planerar en flerdagarstur i dessa trakter, sommar som vinter.

Några prisexempel:

Storstugan (inga sovplatser) 1000:-

Gammelstugan (4 bäddar + sovloft som rymmer fler) 600:-

Gammelstugan


Småstugor (2 bäddar) 300:-

Hela anläggningen 1800:-

Bokning: 070 52 83 187

Jag är övertygad om att jag själv kommer att utnyttja denna anläggning som en bas för kommande utflykter med elever.

Postat 2013-12-18 18:23 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera
Sida: 1 2 Nästa Sista 

Arkiv

Kategorier

Etiketter

Länkar

Logga in

Tips!