• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Girjas sameby vinner i högsta domstolen - konsekvenser?

Politikens misslyckande

Det största misstaget som staten regeringen gjort på senare år är att SSR svenska samers riksförbund undersökte huruvida det gick att pröva frågan om jakt och fiske i fjällen. Det är ett svulstigt namn på en liten organisation som företräder renskötseln. Deras svenska jurister kom fram till att man hade en oerhört god chans att vinna ett sådant mål. Man begärde och fick ett möte med regeringen där deras uppfattning om hur rättsläget ser ut redovisades och som sedermera HD domen visade hade rätt.

Man erbjöd regeringen en uppgörelse alltså att man politiskt kunde lösa detta på något sätt, men regeringen tackade nej och sade att man var positiv till att rättsläget skulle klargöras i domstol. Politikerna hade chansen att lösa frågorna politiskt men försatt chansen. Man skulle ha allt och förlorade med det förlorade andra också, tex samer utanför samebyarna vars upparbetade hävdrätt gick till samebyn
 
För att klippa ur Dagens Nyheter

HD hänvisar i sin dom till ILO169. Man skriver i direkt anslutning till markrättigheter att nationell lagstiftning ska ta hänsyn till urfolks sedvanerätt enligt ILO169. ”Konventionen har inte ratificerats av Sverige men får i denna del anses ge uttryck för en allmän folkrättslig princip.”​

Intressant att HD tar hänsyn till en konvention som sveriges riksdag inte ratificerat. Känns som om man vill skapa lagar på egen hand, inte följa de som finns.
Frågan är hur stor betydelse detta haft för domen. Men det är många sidor att läsa och svaret är inte uppenbart. HD hänvisar också till 1 kap. 2 § sjätte stycket regeringsformen i Sveriges eget lagrum där det bl a föreskrivs att det samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas (pkt 92 i domen).Vidare förekommer uttrycket "urminnes hävd" ett 90-tal ggr i domen men i nästan alla fall med koppling till svensk rättskipning (dvs utan hänvisning till dokument från FN eller utanför Sverige). HD har ägnat väldigt många sidor åt att behandla vilken betydelse "urminnes hävd" och "gammal sedvana" har haft och på vilket sätt det skulle tillämpas i målet (det handlar då inte om vilka som var först i fjällen utan om samernas renskötsel de senaste århundrandena).
 
Men vad händer nu om KVÄNER även klassas som ursprungsfolk frågan ligger ju på regeringens bord nu?.Kvänerna levde i norra sverge , finland och nord norge troligen före samer
 
Men vad händer nu om KVÄNER även klassas som ursprungsfolk frågan ligger ju på regeringens bord nu?.Kvänerna levde i norra sverge , finland och nord norge troligen före samer
Ja, det kan man bara spekulera i men dom vill nog ha samma rättigheter som samerna och räknas som urfolk.
Ja, det gjorde dom!
 
Från dagens Norrbottens-Kuriren webupplagan:

"Girjas får medhåll i beslut om fiskekort
GÄLLIVARE Kommerskollegium har inga synpunkter på Girjas beslut om att endast boende i Norrbotten får fiska på deras område. "Inte utifrån den information vi har", säger Agnès Courades Allebeck, enhetschef EU:s inre marknad.
Joel Abrahamsson19:00 | 2020-03-23
Beslutet kan ses som problematiskt eftersom alla EU-medborgare enligt EU-rätten ska ha samma möjligheter att köpa tjänster i hela unionen. Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby, menar däremot att det inte strider mot några bestämmelser och att de har rätt att avgränsa vem som får fiska på deras område. Han anser att de upplåter sin rätt utan något vinstdrivande syfte och att det därför inte rör sig om en tjänst i den bemärkelsen.

– Någonstans måste man begränsa nyttjandet så att det blir långsiktigt hållbart. Vi upplåter det utrymme som finns kvar och det gör vi ju inte för att tjäna pengar utan det är för att tillgodose norrbottningarnas intresse för jakt och fiske. Vi verkar i samma ände av landet och måste hitta fungerande sätt att samverka, säger han.

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Agnès Courades Allebeck, enhetschef EU:s inre marknad, uppger att de utifrån den information de har i ärendet inte har några synpunkter på beslutet om att endast boende i Norrbotten får fiska på området.

– Om jag förstått det rätt så handlar det om upplåtelse av jakt och fiskerättigheter utan att man begär en motprestation och utan att det är vinstdrivande. Om det är på det sättet betraktar vi det inte som en tjänst utan som en gåva och då har vi inga synpunkter på det, säger hon."

Artikeln är kopierad från dagens Norrbottens-Kuriren!
 
Om Girjas hade velat undvika eventuella problem med att bara boende i Norrrbotten får fiska i deras vatten så hade de kunnat istället bestämma att de bara tillåter X antal fiskare per dygn, och att fiskekorten måste köpas på plats.
 
Själv tycker jag det är helt fel. Det innebär att om jag vill åka dit på semester nägra dar och paddla någon älv i området så kan jag inte köpa fiskekort för detta. Idioter !
 
Själv tycker jag det är helt fel. Det innebär att om jag vill åka dit på semester nägra dar och paddla någon älv i området så kan jag inte köpa fiskekort för detta. Idioter !
Skyll inte på samerna för det inte deras fel. Regeringarna hade kunnat sköta detta på ett bättre sätt genom att bjuda in dom på samtal och nått en uppgörelse den vägen.
Nu gick HD på gamla dokument, m. m.
 

Logga in

Aktuellt: Produktnyheter