Bloggar > Glamping inget för oss

Glamping inget för oss

Vandring kort eller långt, stadsnära eller ödemark. Nyfiket och äventyrligt med folkbildande kunskap. Lika gärna solo som i trevligt sällskap.

Debatt: Är allemansrätten hotad? - av ett uppluckrat strandskydd. Del I

Är allemansrätten hotad?

- av ett uppluckrat strandskydd

 - Reformera strandskyddslagen!

Låt strandskyddslagen undantas i landsbygdsområden och tas bort helt kring små sjöar mindre vattendrag, det föreslår regeringen i den nya strandskyddslagen.

Den nya strandskyddslagen syftar till att underlätta för företagsetableringar och nybyggnationer i landsbygden eller där befolkningstrycket är lågt, skrivs det i förslaget.

Förslaget till ny strandskyddslag består av en mastig utredning (SOU 2020:78) som varit ute på remiss till intresseorganisationer som på något sätt påverkas av strandnära miljöer. Jag har valt att granska remissvaren från de intresseorganisationer som verkar inom friluftsvärlden.

 Men varför diskutera strandskyddet på en vandrings Community?

 Organisationer som värnar friluftslivet är starkt kritiska till lagförslaget om ett reformerat strandskydd.

Friluftsvärldens huvudsakliga invändning är att lagförslaget innebär inskränkningar av allemansrätten. Den andra invändningen är att lagen är irreversibel. Det innebär att natur som en gång blir exploaterad inte går att återställa till ursprungligt skick, skriver bland annat, Naturskyddsföreningen i sitt remissvar.  

 Demokratisk utveckling

Men först en kort historielektion.

Bakgrunden till strandskyddslagen är allemansrätten som numera är inskriven i grundlagen.

 Det går att se strandskyddslagstiftningen som en del av Sveriges demokratiska utveckling. Från 1950-talet fick en allt större del av befolkningen lagstadgad semester och reglerad fritid. Statsmakterna insåg att invånarna behövde komma ut i naturen. Strandskyddslagens syfte blev därmed att ge allmänheten tillgång till bad och friluftsliv kring sjöar och kuster, skriver utredningen.

Men i takt med befolkningsökning och urbanisering blev stränderna utsatta för exploatering. För att säkra tillgång på orörd miljö, skärptes strandskyddslagen vid flera tillfällen.

Från 1990 talet har strandskyddslagen även använts i syfte att bevara den biologiska mångfalden.  

Det senaste decenniet har strandskyddslagen utsatts för en motsatt utveckling. Antalet dispenser, för att bygga strandnära har ökat kontinuerligt. Dispenserna har främst getts i tätortsnära områden, enligt utredningen.

 Jämlik folkhälsa

 Starkast kritik mot lagförslaget kommer från regeringens egna expertmyndigheter, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten (FHM).

­ - En ökad exploatering av stränder leder till att tillgången på allemansrättsligt tillgänglig mark minskar, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar.

De nya lagförslagen motverkar både det folkhälso- och friluftspolitiska målen.

Det är politiska mål som syftar till att öka tillgängligheten av naturupplevelser samt utjämna skillnader mellan olika grupper.

- Invånarna skall få tillgång till grönska i deras boende och vardagsmiljö, fortsätter Folkhälsomyndigheten.

 Unikt för Sverige

 - Sverige har en god tillgång på obebyggda stränder sett i ett internationellt perspektiv, skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar.

Naturvårdsverket varnar för konsekvenserna av ett ökat byggande vid vattendrag. Konsekvenserna kan bli att både naturen och kulturturismen drabbas när stränder exploateras.

- Tystnad och vildmark är väldigt exklusivt för internationella turister och lätt att bygga bort, fortsätter Naturvårdsverket.

Enligt Naturvårdsverkets analys kan det nya lagförslaget innebära att turismnäringen drabbas negativt. Lagförslaget går därmed emot sina egna intentioner att öka förutsättningarna för bland annat besöksnäringen.

 Irreversibelt

- Lagförslaget baseras på ett anmärkningsvärt svagt kunskapsunderlag, skriver Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen delar Folkhälsomyndighetens kritik, att det blir en oacceptabel försvagning av strandskyddet.

-Det kommer att vara mycket svårare att leva upp till Sveriges miljö- och friluftsmål, skriver Naturskyddsföreningen.

Att upphäva det generella strandskyddet för små vattendrag, innebär att 5 - 10 procent av landets yta påverkas i en riktning som är irreversibel, fortsätter Naturskyddsföreningen i sitt remissvar.

Paraplyorganisationen, Svenskt Friluftsliv anser att lagförslaget är ensidigt.

- Utredningen har inte lyssnat till experter som varnat för konsekvenserna av ett uppluckrat strandskydd, skriver Svenskt Friluftsliv i sitt remissvar.

Svenskt Friluftsliv varnar för en utveckling där antalet dispenser av strandskyddslagen har ökat de senaste åren.

Mellan 2011 - 2019 ökade dispenserna med 56 procent och närmare hälften gällde nybyggen.

- Det finns en omfattande dispensgivning av opåverkade stränder, vilket är allvarligt ur friluftssynpunkt, fortsätter Svenskt Friluftsliv.

 Svenska Turistföreningen (STF) kritiserar utredningen för att den saknar skydd mot obebyggda stränder.

- Strandskyddsutredningen presenterar ingen bra lösning på hur obebyggda stränderna ska skyddas i redan hårt exploaterade områden, såsom storstadsområden, för framtiden, skriver Svenska Turistföreningen i sitt remissvar.

Turistföreningen ansluter till Svenskt Friluftsliv och visar att de flesta dispenserna ges i tätbefolkade områden med höga friluftsvärden. Utredningen har inga förslag på hur denna utveckling kan bromsas, enligt Svenska Turist Föreningen.

 Friluftsfrämjandet anser att utredningen präglats av en ensidighet och att den inte lyssnat på regeringens egna expertmyndigheter, när de varnat för konsekvenserna av ett upphävt strandskydd.

- Både Strandskyddsdelegationen, Naturvårdsverket och Boverket, konstaterar att stränderna i exploaterade områden fortfarande saknar skydd, skriver Friluftsfrämjandet i sitt remissvar.

Föregångsland

Sammanfattningsvis har Sverige varit ett föregångsland när det gäller att ge allmänheten tillgång till natur och vattenområden. Allemansrätten och strandskyddet är unikt i en internationell jämförelse och gynnar även kommande generationer.

Friluftsvärldens intresseorganisationer och regeringens egna expertmyndigheter är tämligen eniga i sin kritik av lagförslaget, när det kommer till allemansrätten.

Allemansrätten kan komma att inskränkas, vilket drabbar friluftslivets utövare.

Men den stora frågan kvarstår.

På vilket sätt skyddas stränder i tätortsnära områden, genom att strandskyddslagen undantas i landsbygden?

Fakta

- Långa sammanhängande orörda kuststräckor är ovanliga, skriver utredningen.

Sveriges totala kust- och strandlinje är cirka 424 000 kilometer. 13 procent av landets kust och strandzoner är bebyggelsepåverkad. Av havsstrandlinjen så är över en fjärdedel bebyggelsepåverkad (28 procent). Den största bebyggelsepåverkan finns i Skåne län med 42 procent, fortsätter utredningen.

 Text: Anders Hermansson

 Källa: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, Sou 2020:78

Postat 2021-10-07 20:29 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!