Nyheter > Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen...

Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen...

Svenska Turistföreningen - Roslagskretsen har hållit sitt årsmöte (30 januari 2011).

Britt Wennerfors välkomnar alla (17 personer) till detta årsmöte. Matts Imhagen valdes till sekreterare för detta möte och Leif Gunnerhell som ordförande för årsmötet. Britt Wennerfors redogjorde för föregående års verksamhet och en del av den problematik som förelåg under denna tidsperiod. Hon förklarade också varför det inte erbjöds några aktiviteter under våren 2010. Årsbokslutet visar sparsamma intäkter, vilket beror på att vi inte har haft några aktiviteter som har genererat intäkter och överskott. Styrelsen har varit sparsam under året och underskottet uppgick till 480 kr.

Lars Wickström (revisor) föredrog revisionsberättelsen för det gångna året. Granskningen har inte givit anledning till någon anmärkning och revisorerna föreslår att styrelsen kan medges ansvarsfrihet för det gångna året. Lars Wickström talar stort gott om kassören Eva Erikssons ordning i räkenskaperna för STF.s räkning. Årsmötet beslutar att godkänna den redovisade balans- och resultaträkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Anette Grinde. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är nu Eva Eriksson (kassör), Inga-Britt Jacobsson (ledamot), Matts Imhagen (ledamot) och Christian Nordström (ledamot). Som ersättare/suppleant valdes Ylva Törne.

Som revisorer i föreningen valdes Lena Stockman (revisor), Lars Wickström (revisor) och Maria Kammonen (revisorsersättare).

Britt Wennerfors (sammankallande valberedning) åtog sig uppdraget att vara sammankallande i föreningens valberedning.

Efter årsmötet visade Thure Björk, långfärdsskridoåkare (i SSSK), STF-are och stor natur- och friluftsvän bilder och talade om en skidtur i de svenska och norska fjällen. Det finns verkligen fantastiska miljöer och otroliga vidder i våra relativa närområden.

Sammankomsten avslutades i glädjens tecken och med en förhoppning om många nya och fantastiska aktiviteter för en förening som står för stora värden.


Allt Gott!
Anette Grinde


Reflektioner Allteftersom

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in