Nyheter > Vår skyddade natur - olika skyddsformer

Vår skyddade natur - olika skyddsformer

14,5 % av Sveriges yta består i någon form av skyddad natur. Skyddet är enligt lag viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och värna om värden som rent vatten, ren luft och en oförstörd natur.

Nationalparker

Det starkaste skydd ett område kan få är nationalpark, det är bara de mest värdefulla områdena som får detta skydd. I Sverige finns det 30 stycken från norr till söder. 

Naturreservat

I och med att många naturmiljöer påverkats i allt snabbare takt av människan har flera naturreservat bildats. Detta för att bland annat bevara den biologiska mångfalden och se till att det finns områden för rekreation och friluftsliv. Det finns idag över 5000 naturreservat i Sverige. 

Natura 2000

Inom EU finns ett nätverk för skyddade områden, dessa ska främja den biologiska mångfalden. Områdena har naturtyper, djur- eller växtarter som behöver extra skydd ur ett europeiskt perspektiv.

Naturminnen

Ett naturminne är ett speciellt naturföremål som är i behov av skydd eller omvårdnad. Det kan vara gamla träd, stenar eller markområden som behöver extra skydd. Det är den äldsta formen för skydd av natur i Sverige.

Biotopskyddsområden

Denna skyddsform används för små områden med värdefulla livsmiljöer för djur- och växtarter.

Strandskydd

Strandskyddet ger alla möjlighet att komma till olika strandområden och gör att djur och växter kan fortsätta att leva i sin naturliga miljö.

Ramsarområden

Ramsarområden är exempelvis våtmarker som myrar, strandängar, sumpskog, grunda havsområden, sjöar och vattendrag.

Världsarv

Ett världsarv har väldigt höga naturvärden och anses ovärderligt. Det skyddas och bevaras för all framtid. I Sverige har vi 15 st.


Alla nationalparker och naturreservat har olika regler vad som gäller inom dess gränser. Det finns information om reglerna på länsstyrelserna och nationalparkernas hemsidor. Informationsskyltar finns också på parkeringsplatser i anknytning till områdena.

Mer att läsa om vår skyddade natur finns på Naturvårdverket.

Sveriges nationalparker

Kartverktyget för Skyddad natur.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-03-12 09:03   Trottoarbonden
Naturvårdsavtal - har man møjligen glømt hær:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Naturvardsavtal/

Sveriges natur eller den som inte redan ær skøvlad ær fantastisk :-)
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar