Nyheter > Sverige fick 181 nya naturreservat 2019

Sverige fick 181 nya naturreservat 2019


Nattfjärilen jättesvampmal i nybildade Kålarbro naturreservat. Foto: Therese Aremyr, Länsstyrelsen i Hallands län

Det finns nu över 5 100 naturreservat i Sverige. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner och den totala ytan av naturreservat ökade med ungefär 45 000 hektar under 2019.

– I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är ett stort och viktigt verktyg för att bevara områden, och har på så sätt en nyckelroll både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket.

Ökningen av antal naturreservat 2017–2019

  • 2017: 230
  • 2018: 193
  • 2019: 181

Ökningen av areal naturreservat 2017–2019, hektar

  • 2017: 92 000
  • 2018: 78 000
  • 2019: 45 000

– Länsstyrelsernas och kommunernas viktiga arbete med att bilda naturreservat gör att vi stadigt skyddar mer och mer natur i Sverige. Det bidrar till att vi kan uppnå våra internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen. Att skydda skogar, myrar och vatten bidrar även till hög anpassningsförmåga i hela landskapet och mildrar effekten av klimatförändringar, säger Maria Tiricke.

Nya skyddade naturområden och arter från norr till söder

Störst arealökning 2019 hade Västerbottens län där arealen naturreservat ökade med 11 000 hektar. Flest nya naturreservat, 23 stycken, inrättades i Dalarnas län, följt av Östergötlands län med 20 stycken. Flest kommunala naturreservat tillkom i Skåne län, 6 stycken. Totalt ökade antalet kommunala naturreservat i landet med 17 stycken.

Ett exempel på ett nytt naturreservat är Kålabro i Falkenbergs kommun, där livsmiljön för bland annat nattfjärilen jättesvampmal därmed skyddas. I Skåne erbjuder det nybildade naturreservatet Torups bokskog ett viktigt rekreationsområde för hela Malmö stad och ett hem för sällsynta vedlevande skalbaggar och fladdermöss. I norra delen av Piteå skärgård har den värdefulla miljön i Kallfjärden korats till Norrbottens första marina naturreservat. Och i den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg nära Borlänge skyddas gamla slåtterängar med fältgentiana, guckusko och blårödling i det nya naturreservatet Tures äng.

Så varför inte besöka ett nytt eller gammalt naturreservat i ditt närområde i helgen?

Du hittar alla naturreservat hos länsstyrelserna under rubriken Besöksmål

Mer information:

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in