Nyheter > Klimatförändringar och biologisk mångfald ...

Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop

Att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden är två starkt sammankopplade frågor. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när olika åtgärder planeras. Detta för att främja synergieffekter och motverka målkonflikter. Exempel på åtgärder som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden är att bevara och återställa naturliga miljöer som våtmarker, kustområden och skogar.

Forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har på uppdrag av Naturvårdsverket och SMHI tagit fram den nya kunskapssammanställningen ”Klimatförändringar och biologisk mångfald”. Forskarna har tagit avstamp i de omfattande kunskapsutvärderingar som gjorts av den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC) och den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald (IPBES), och ger ett svenskt perspektiv på dessa frågor.

– Klimatförändringar påverkar biologisk mångfald. Samtidigt kan utarmning av ekosystem även påverka klimatet och naturens förmåga att hantera klimatförändringar. Därför är det viktigt att hantera dessa kopplingar även i arbetet med åtgärder och förvaltning, säger Cecilia Lindblad, svensk kontaktperson för IPBES och handläggare vid Naturvårdsverket. 

Den globala uppvärmningen leder till att livsmiljöerna för flera arter försvinner eller krymper, medan andra arter kan få utökade utbredningsområden. Detta gäller även i Sverige. Exempel på åtgärder som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden är att bevara och återställa naturliga miljöer. Det kan också handla om att identifiera ekosystembaserade och naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet.

Markanvändning har en viktig roll både för klimat och för biologisk mångfald. IPCC och IPBES visar att markanvändningens negativa effekter på klimat och biologisk mångfald måste begränsas, annars kommer konsekvenserna för människors välfärd att bli mycket stora.

– Markanvändning och nyttjande av naturresurser engagerar många aktörer och ska fylla många syften. Sektorsövergripande samverkan mellan olika aktörer, inklusive företag, producenter, konsumenter, lokala samhällen och beslutsfattare är viktigt för att både hitta synergier och förebygga möjliga konflikter, säger Markku Rummukainen, som är nationell kontaktpunkt i Sverige för IPCC och klimatrådgivare vid SMHI.

Till rapporten.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in