Nyheter > 15 procent av Sveriges land och sötvatten är ...

15 procent av Sveriges land och sötvatten är skyddat

Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket skyddas nu 14,9 procent av Sveriges land och sötvattenarealer.

Under 2019 ökade den permanent formellt skyddade arealen med nästan 35 000 hektar, framförallt i form av nya naturreservat. I det permanenta skyddet ingår här nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. Arealen i de nya områdena bestod till 56 procent av skogsmark och låg fjällskog. 21 procent utgjordes av öppen våtmark och 12 procent var hav.

Enligt Sveriges nationella miljömål ska minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden bidra till bevarande av biologisk mångfald senast 2020.

- Trots att betydande insatser för att skydda värdefull natur har skett under 2019 visar Naturvårdsverkets årliga uppföljning av Sveriges nationella miljömål att vi inte kommer att nå etappmålet om skydd. Takten i skydd av natur som helhet behöver öka, både vad gäller areell omfattning av skyddet och nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett ekologiskt, representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden, säger Olle Höjer på Naturvårdsverket.

Ta del av statistiken.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in