Förslag på ny nationalpark – synpunkter efterfrågas

Nämdöskärgården i Stockholms skärgård föreslås bli Sveriges 31:a nationalpark. Nu kan allmänheten lämna synpunkter på förslaget.

Av: Alicia Schumacher

Foto: Länsstyrelsen Stockholms län

Bullerö. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län.

Fram till och med den 1 mars 2024 samlar Naturvårdsverket in synpunkter på förslaget att göra Nämdöskärgården till nationalpark. Om förslaget godkänns blir det den första marina nationalparken i Sveriges del av Östersjön. 

– En nationalpark i Nämdöskärgården innebär att ett unikt skärgårdslandskap skyddas långsiktigt och att Sveriges nationalparker kommer att omfatta ett biologisk värdefullt område som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Det föreslagna området är 31 900 hektar stort och består till 97 procent av hav. Landområdet fördelas på ett tusental öar, kobbar och skär. Syftet med skyddet är att bevara områdets höga ekologiska värden både över och under ytan. 

Naturvårdsverket har arbetat fram förslaget tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Nu vill Naturvårdsverket även samla in synpunkter från allmänheten. 

– Det är bra att vi nu kan presentera ett samlat förslag. Att få in synpunkter är en milstolpe i bildandeprocessen och ett viktigt steg i att kunna lämna in ett väl förankrat förslag till regeringen, säger Sandra Wennberg, projektledare på Naturvårdsverket. 

Läs mer om förslaget och lämna dina synpunkter på Naturvårdsverkets hemsida

Foto: Sveriges vattenekologer

Modelleringar visar att det finns goda förutsättningar för bland annat blåmussla inom stora delar av skärgårdsområdet, vilket utgör viktig föda för flera sjöfåglar. På bilden syns blåmussla och algen rödblad. Foto: Sveriges vattenekologer


Så bildas en nationalpark

Arbetet med att bilda en nationalpark är uppdelat i fem steg:

1. Förstudie 

Här förs diskussioner mellan kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket. Området kartläggs och åsikter från boende, företag och organisationer samlas in. Om aktörerna är övervägande positiva, tar Naturvårdsverket ett beslut att starta arbetet att bilda en nationalpark.

2. Förberedelse inför att bilda nationalpark

I steg två arbetas en projektplan fram, styr-, arbets- och referensgrupper bildas, områdets naturvärden kontrolleras och fakta samlas in. Sedan arbetas det fram ett förslag till vilka markområden som bör finnas med i nationalparken och Naturvårdsverket förhandlar med markägare om att köpa eller byta marken inom nationalparkens gränser. Syfte, föreskrifter och skötselplan för nationalparken arbetas fram. Det tas även fram en plan för anordningar för friluftsliv, exempelvis entréer, nya vandringsleder, rastplatser och alternativ för information. Förslagen skickas sedan på remiss till berörda aktörer som kan komma med synpunkter. Om svaren på remissen är positiva föreslår Naturvårdsverket regeringen/riksdagen att bilda nationalpark.

3. Beslut om nationalpark

Här föreslår Naturvårdsverket regeringen att bilda nationalpark. Regeringen föreslår sedan riksdagen att bilda nationalpark och riksdagen beslutar att nationalparken får bildas. Regeringen beslutar om syfte, avgränsning och förordning för nationalparken och Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och skötselplan. Om regeringen, riksdagen och Naturvårdsverket beslutar om nationalpark startar arbetet med invigning av nationalparken.

4 & 5. Invigning och skötsel av nationalparken

I steg fyra och fem sker dialog med lokala aktörer om invigning och skötsel. Länsstyrelsen eller utsedd organisation sköter nationalparken utifrån skötselplanen.

Läs mer

Den 11-14 september träffas flera aktörer inom friluftslivet för att diskutera hur friluftslivet påverkar klimatet. 5 kommentarer
Naturen erbjuder mängder av möjligheter till friluftsliv - oavsett om vi vandrar, klättrar eller åker skidor. Men hur kan vi se till att vi gör det ... 8 kommentarer
Nu har Majjen kommit till vägs ände - Stenkällegården - Bergslagsledens sydliga slut. I dessa trakter har ju Bergslagsleden stark konkurrens av ... 6 kommentarer
Den 22 maj uppmärksammas Biologiska mångfaldens dag över hela Sverige.
Länsstyrelsernas minskade anslag för skötsel av skyddad natur kommer påverka naturreservat och vandringsleder negativt. 6 kommentarer

Bra saker för din krislåda

Prepping handlar om kunskap och utrustning för att klara en krissituation. Har du allt som behövs när något oväntat skulle hända?