Nyheter > Mer år till livet och liv till åren

Mer år till livet och liv till åren

Mer år till livet och liv till åren genom ökad motivation till ett aktivt liv

Regelbunden fysisk aktivitet har samband med lägre risk att drabbas av depression som äldre.  Det visar en av de största studierna på äldre européer som genomförts, bland annat av forskare vid Göteborgs universitet. Forskning visar också att självbestämmande motivation och upplevd kompetens är viktiga faktorer för att få äldre att motionera mer.

– Hur orsakssambandet mellan fysisk aktivitet och depression ser ut vet vi ännu inte helt säkert. Klart är att äldre som är fysiskt aktiva är mindre deprimerade, men högre depression kan också leda till mindre träning och det talar för att det handlar om en ömsesidig påverkan, säger Magnus Lindwall, docent i idrotts- och hälsopsykologi vid Göteborgs universitet.

I en nyligen publicerad studie har Magnus Lindwall tillsammans med forskarkollegor undersökt 17 500 äldre personer med en medelålder på 64 år från 11 europeiska länder som medverkar i den stora EU-finansierade populationsstudien Survey of Health, Ageing and Retirement, SHARE. Personerna följdes upp över två och ett halvt år bland annat gällande fysisk aktivitet och depression.

– Studien är en av de första att undersöka både hur fysisk aktivitet påverkar framtida depression och vice versa och hur förändring i fysisk aktivitet hänger ihop med förändring i depression över tid, säger Magnus Lindwall.

En viktig fråga för forskarna har varit vad som motiverar äldre att vara fysiskt aktiva. Modern motivationsforskning visar till exempel att individer som känner att de är kompetenta, att de själva får ta beslut och har valfrihet och att de har social tillhörighet kopplat till fysisk aktivitet i större utsträckning upplever en självbestämmande inre och kontrollerad form av motivation till träningen. Denna motivationsform, till skillnad från en icke- självbestämmande yttre motivationsform, har även samband med upprätthållandet av långsiktigt regelbunden fysisk aktivitet och vilket också ökar chanserna för de positiva effekter som fysisk aktivitet kan ha på såväl fysisk som psykisk hälsa.

– Vi håller just nu på att utveckla och testa ett strukturerat program för att öka motivationen till fysisk aktivitet hos äldre baserat på de teorier som idag har starkt stöd i forskningen, säger Magnus Lindwall.   

Resultaten stöder rekommendationerna att använda fysisk aktivitet som en kraftfull preventiv åtgärd mot psykisk ohälsa hos äldre.

– Men det krävs regelbunden fysisk aktivitet, annars är risken stor att de långsiktiga goda effekterna på hälsan uteblir. Därför är det viktigt att lyfta fram de barriärer, till exempel depression, som hindrar äldre från att vara fysiskt aktiva och fokusera på hur det går att öka äldres motivation till fysisk aktivitet, säger Magnus Lindwall.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar