Boksjön

Beskrivning
Södra Boksjön ingår i Enningdalsälvens avrinningsområde, är 8 km² stor, 55 meter djup och belägen på 165 m ö h. Den är en oligotrof klarvattensjö med sparsam vegetation. Sjön är oreglerad, har en mycket hög biologisk funktion och innehar vissa raritetsvärden. Förekommande fiskarter är röding, öring och abborre. Fågellivet är rikt med häckande karakteristiska arter som fiskgjuse och storlom. Andra noterade arter är bl a grönbena, skogssnäppa, drillsnäppa och mindre strandpipare.

Södra Boksjön avvattnas via Hallerudsälven till Kornsjöarna. Älven har mycket fina strömbiotoper och Boksjöns öringstam är beroende av älven för sin reproduktion, ner till vattenfallet vid Hallerud.

Öarna i sjön samt omgivande fastland domineras av barrskog. I området finns två nyckelbiotoper, en grandominerad blandsumpskog i öster vid Rönningebäckens nedre lopp samt en källpåverkad granskog vid Halleruds- älven. Vid älven återfinns ytterligare ett källområde med vissa naturvärden. Vissa delar, främst bestående av hedtallskogar på Stora Jakobsrudsön och Jakobsrudsnäset samt blåbärsgranskog på Kattön, är opåverkade av modernt skogsbruk och kan på sikt generera höga naturvärden. Det samma kan sägas om en del av den randskog av tall och björk som finns runt Boksjömossen.

Boksjömossen är en 25 hektar stor, relativt opåverkad sluttande mosse med öppet mosseplan, höljor och dråg. I nordvästra delen finns en erosionsstrand där gamla trädstubbar blottläggs ur torven.

Sammantaget ingår objektet i ett stort sammanhängande vildmarksområde med god potential för rörligt friluftsliv.
Förvaltare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
IUCN-kategorisering
Ia, Strikt naturreservat (Strict Nature Reserve)
Areal totalt (hektar)
367,61
(Logga in för att skriva en kommentar)

Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.