Platser > Visa plats

Hanefors

Beskrivning
Hanefors vid Aggaån med lövskogar, våtmarker och vattendrag, knappt 2 km söder om Ingelstad centrum, är en plats där olika typer av industriella verksamheter funnits i många århundraden. Hanefors kraftverk som senast var verksamt på platsen fick sitt tillstånd genom en dom från Östra Värends häradsrätt den 10 december 1918.

Hundra år senare, 24 september 2018, fick Växjö kommun tillstånd i Mark- och miljödomstolen att göra åtgärder för att tillskapa förutsättningar för fiskvandring genom nuvarande dammområde, återskapa ursprungliga miljöer och biotoper i Aggaån samt bevara platsens kulturhistoriska värden. Nu, efter åtgärderna, kan fiskar vandra fritt förbi anläggningen och lämpliga habitat för strömlevande arter har återskapats på en i övrigt mestadels lugnflytande sträcka av Aggaån. Förutom fisk har även bottenfauna och fåglar knutna till strömmande vattenmiljöer gynnats av åtgärderna. På platsen finns anordningar för friluftslivet, bland annat parkeringsplats, broar, gångstigar, grillplatser, bänkar och informationstavlor.

Naturvärdena i området utgörs i huvudsak av strömmande meandrande vattenmiljöer, öppna våtmarksområden, gamla trädmiljöer och fuktig lövnaturskog.
Det finns även kulturhistoriska värden kopplat till att det i området funnits kraftverk, pappersbruk, kvarn, sågverk med mera.

Området har i samband med åtgärderna för återställning av vattendraget anpassats för rekreation och det används redan nu som utflyktsmål. Inom området finns stigar och grusvägar som tillsammans utgör promenadstråk genom varierade naturmiljöer rika på framför allt vattenmiljöer och ädellövträd. Främsta upplevelsevärdena i Hanefors är områdets rofylldhet, artrikedom, vildhet, rymd och kulturhistoria.

Reservatet berörs av riksintresse för vattendrag: Mörrumsån enligt MB § 4:6.
Förvaltare
Växjö kommun
IUCN-kategorisering
IV, Habitat/Artskyddsområde (Habitat/Species Management Area)
Areal skog (ha)
3,92
Areal vatten (ha)
2,31
Areal land (ha)
5,39
Areal totalt (hektar)
7,69
(Logga in för att skriva en kommentar)
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook