Nyheter > Fjällrävens status i Skandinavien

Fjällrävens status i Skandinavien

Resultatet från 2020 års inventering visar att det finns ungefär 450 vuxna fjällrävar i Skandinavien.

En sammanställning av tidigare års inventeringsresultat visar på en betydande tillväxt av fjällrävspopulationen i Skandinavien under de senaste 10-15 åren. Från att ha uppskattats vara mellan 40 och 60 individer runt år 2000, till att det idag enligt den senaste beräkningsmodellen bedöms vara strax över 450 vuxna individer.

Smågnagare, i synnerhet lämmeln, är basen i fjällrävens föda och antalet fjällrävskullar samt kullstorleken följer smågnagarcyklerna. Det innebär inga eller få och små fjällrävskullar under bottenår och det motsatta under toppår.

- Under årets inventering registrerades sammanlagt 79 föryngringar i Skandinavien, vilket förvisso är färre än i fjol men det är ändå en överraskande positiv utveckling med tanke på att det varit ett bottenår för smågnagare i fjällen. En möjlig förklaring kan vara de intensiva bevarandeåtgärderna med stödutfodring som gett effekt., säger Mirja Lindberget, handläggare på Naturvårdsverket.

Den långsiktiga visionen för fjällrävspopulationen är att skapa en stabil och livskraftig stam med gynnsam bevarandestatus utan behov av ytterligare åtgärder.

- Det är fortsatt långt dit, men genom åtgärder har man lyckats återupprätta tidigare fjällrävspopulationer och på så vis minskat avståndet mellan delpopulationerna. Utbytet ökar därmed mellan fjällområdena vilket ger en självförstärkande positiv effekt på hela fjällrävspopulationen i Skandinavien, samtidigt som dess stabilitet och livsduglighet ökar säger Johan Wallén, koordinator för fjällrävsinventeringen på Naturhistoriska riksmuseet.

Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att koordinera och kvalitetssäkra arbetet nationellt. Länsstyrelserna ansvarar för att arbetet blir genomfört i fält.

Fjällräv inventeras sedan 2018 enligt gemensam metodik med Norge för att få jämförbara data mellan länderna. Inventeringen består av både vinter- och sommarkontroller av lyor. Under vinterkontrollerna dokumenteras aktivitet vid kända boplatser som sedan besöks igen under sommaren för att registrera eventuell föryngring.

Resultatet från inventeringen sammanställs i en gemensam rapport från Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Naturhistoriska riksmuseet (NRM), på uppdrag av Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket, Sverige.

Om fjällräv

Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige men trots det har antalet djur minskat till följd av bland annat brist på föda (uteblivna lämmelår) och ökad konkurrens från rödrävar. Tack vare återkomsten av lämmelår, åtgärder för att rädda fjällräven i form av stödfodring och rödrävsjakt har den svenska fjällrävsstammen sakta börjat återhämta sig.

Läs mer

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2020-12-23 09:56   Stordrulen
Man ska heller inte förringa det arbete som läggs ner på att skjuta bort Rödräv i vissa fjällområden i viltvårdande syfte då den är en svår konkurrent Fjällräven.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar