Travels - Main

First Trip

Middle East
Singapore-Stockholm
Singapore-China
China-Nepal
Pakistan-Sweden
Schizo Tour
Americas
Asia and Europe
Murphy Tour
Start
Middle East
Caucasus
Iran...
Tajikistan
Kyrgyzstan...
Xinjiang...
Xizang
Nepal
Greece...
Xinjiang 2002
Tian Shan - Spring
Muztagh Ata
Xinjiang Highway
Kerriya Shankou 1
Kerriya Shankou 2
Trans Taklamakan
Tian Shan - Fall