2002

Prologue: Tian Shan
Muztagh Ata
Xinjiang Highway
Kerriya Shankou 1
Kerriya Shankou 2
Trans Taklamakan
Epilogue: Tian Shan