Nyheter > Två arter av dagfjärilar kan ha försvunnit ...

Två arter av dagfjärilar kan ha försvunnit från Sverige


Fjärilen på bilden är ingen av de två arterna som tros ha försvunnit.

Enligt en ny rapport har två arter av dagfjärilar sannolikt försvunnit från Sverige. Flera andra arter är starkt hotade. Rapporten är en sammanfattning av läget för de tio dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. De två arterna som kan ha försvunnit är kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril. Minskning av tillgänglig livsmiljö är den främsta orsaken till det allvarliga läget för fjärilarna, enligt författarna av rapporten.

Till följd av den bekymmersamma situationen för dagfjärilar i allmänhet och de utpekade tio arterna i synnerhet, arrangerade Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med SLU Artdatabanken en serie nationella möten med berörda län och forskare på uppdrag av Naturvårdsverket. Samtliga möten hölls i november 2020. I den aktuella rapporten sammanfattas slutsatserna från mötena, den besvärliga situationen och vad som behövs för att rädda dem. Bakom rapporten står Mikael Svensson och Sofia Gylje Blank, SLU Artdatabanken samt Inger Holst, Länsstyrelsen i Örebro län.

Det finns i dagsläget tio åtgärdsprogram för dagfjärilar. Trots flera års arbete med konkreta åtgärder är läget allvarligt. Enligt författarna av rapporten är den främsta orsaken till arternas tillbakagång förlusten av livsmiljöer som skett till följd av de storskaliga förändringar av brukande och markanvändning och som helt förändrat landskapet i Sverige under de senaste 150 åren. De naturliga ängs- och betesmarker som hyser den rikaste fjärilsfaunan har minskat dramatiskt. Minskningen av livsmiljöerna gör att delpopulationerna krymper och att de isoleras från varandra. Riskerna för genetisk utarmning ökar och motståndskraften för att klara av slumpmässiga händelser minskar, menar författarna.

I rapporten framgår det att den mycket torra sommaren 2018 förvärrade den redan ansträngda situationen för vissa fjärilsarter. Författarna menar att trots omfattande inventeringar 2020 går det inte att utesluta att kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril kan ha försvunnit från Sverige.

För att vända den negativa utvecklingen och upprätthålla de svagt positiva trender som ändå finns för några av arterna i rapporten menar författarna att det krävs åtgärder och ett långsiktigt arbete. I rapporten finns flera förslag på sådana åtgärder. För att få bibehållen effekt behövs upprepade insatser och långsiktighet, skriver författarna.

– Att vi kan ha förlorat två av våra dagfjärilar i Sverige är en tragisk nyhet att förmedla. Likväl återspeglar det allvaret för våra hotade arter och den biologiska mångfalden i Sverige. Samtidigt måste vi fortsätta och förstärka arbetet för att inte riskera att förlora fler arter. De svaga men ändå positiva trenderna som rapporten visar för några av arterna inger hopp, säger Claes Svedlindh, chef på Naturvårdsverkets naturavdelning.

I rapporten presenteras några exempel på goda resultat från samarbete med markägare, ideella organisationer, kommuner, företag och myndigheter för att rädda dessa hotade fjärilar.

– Det är glädjande att läsa om de samarbeten som pågår. Små och stora åtgärder där hänsyn tas kan göra skillnaden för bevarande av fjärilarna och den biologiska mångfalden. Samverkan är A och O för ett långsiktigt och framgångsrikt bevarandearbete, säger Claes Svedlindh.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in