Nyheter > Järvstammen är oförändrad

Järvstammen är oförändrad

Resultatet av 2020 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som 2019. Populationen är fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 600 individer.

Baserat på de antal honor med ungar, så kallade föryngringar, som hittats 2018–2020 beräknas den svenska delen av populationen till 687 järvar. Den norska delen av populationen är uppskattningsvis 382 järvar. Populationsuppskattningen för Skandinavien som helhet är något högre än fjolårets.

Totalt hittades 164 järvföryngringar i Skandinavien, varav 101 i Sverige och 63 i Norge. Samtidigt som antalet järvindivider är på samma nivå i Sverige så har antalet föryngringar minskat från 104 till 101 jämfört med 2019. Populationsberäkningen baseras på ett genomsnitt av tre års föryngringar vilket innebär att antalet föryngringar kan minska samtidigt som antalet individer är oförändrat. 

- Faktorer som påverkar antalet järvar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt olika former av jakt, vilka tagits hänsyn till när årets population beräknats, säger Mia Yri, vilthandläggare på Viltanalysenheten.

Jämförelser av inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet. Årets järvinventering har haft varierande förutsättningar för snöspårning, både i skogslandet och i fjällområdet. Insamlande av prover för DNA-analyser och bilder från länsstyrelsernas viltkameror, är ett viktigt komplement till inventeringen, vid sämre spårförhållanden och i snöfattiga delar av järvens utbredningsområde.

– Järven sprider sig söderut och österut från fjällområdena till skogslandet. Den sydligaste föryngringen hittades i år i Värmland, 4 mil norr om Karlstad, säger Mia Yri.

Gemensamma sätt att inventera

Järvarna inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag av Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!