Nyheter > Höga naturvärden i fjällnära skogar

Höga naturvärden i fjällnära skogar


Gles grannaturskog, Medberget i Strömsunds kommun. Fotograf: Amanda Tas

Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med naturvård.

Naturvårdsverket har tillsammans med berörda länsstyrelser gjort en inventering av naturvärden i och i nära anslutning till landets fjällnära skogar. Den visar att det finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden i områden nära våra fjäll. Inventeringen berör Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län.

- Vi har gjort inventeringen eftersom frågan om fjällnära skog är aktuell och vi har saknat en samlad bild av vilka naturvärden som finns här. Nu har vi mer kunskap för att kunna arbeta vidare i denna komplexa fråga, säger Maano Aunapuu, chef för områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Unikt landskap med höga naturvärden
Den svenska fjällnära skogen utgör ett unikt landskap. Naturskogarna i fjällområdet är ett av de få intakta skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa och det är därför även av internationellt intresse att dessa kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

- Inventeringen visar att det finns ett stort, i princip sammanhängande, område längs hela fjällkedjan med höga naturvärden. Området består av fjäll, fjällbjörkskogar, myrar och naturskogar. Dessutom finns ett stort antal stora naturskogar i nära anslutning till det sammanhängande området som bidrar till områdets stora betydelse för att bevara biologisk mångfald, även på ekosystemnivå, konstaterar Stefan Henriksson, handläggare på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Berör många markägare
Det är många markägare som har skogar med höga naturvärden i området. De har ännu inte fått information om resultatet. Länsstyrelserna kommer att presentera information om inventeringen så snart det är praktiskt möjligt. 

- Inventeringen utgör ett kunskapsunderlag. Länsstyrelserna kommer nu att analysera resultatet tillsammans med Naturvårdsverket och inleda arbetet med att se hur dessa höga naturvärden kan bevaras, fortsätter Maano Aunapuu. 

Underlag till Skogsutredningen och Naturvårdsverkets fortsatta arbete
Genom att frågan om fjällnära skogar är aktuell, bland annat i Skogsutredningen 2019, så lämnar nu Naturvårdsverket detta som ett underlag till utredningen. 

- Vi ser detta som ett viktigt inspel till Skogutredningen, men framför allt så är underlaget viktigt för markägare och myndigheter i arbetet med att bevara värdefull natur i nordvästra Sverige, avslutar Stefan Henriksson.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar