Nyheter > Besöksrekord i skyddade områden på grund av ...

Besöksrekord i skyddade områden på grund av pandemin

Förra året ökade antalet besök i skyddade områden i landet på grund av Coronapandemin. Enbart i våra nationalparker ökade antalet besökare med 300.000. Arbetet med skyddad natur har stått i centrum för genomförandet av de nationella politiska målen som rör friluftsliv och biologisk mångfald.

Coronapandemin har haft stor påverkan på friluftslivets förutsättningar under 2020. Våra skyddade områden, i synnerhet de som ligger nära tätorter, fick en ökad betydelse och besökarantalet ökade starkt. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att Sveriges nationalparker hade 3,1 miljoner besök förra året, en ökning med över 300 000.  En stor del av besökarna var ovana eller nya besökare vilket möttes med en extra kommunikationssatsning. Fler besökare ledde även till ökat behov av skötsel.

Arbetet med skyddad natur har stått i centrum för genomförandet av de nationella politiska målen som rör friluftsliv och biologisk mångfald.

-  De ekonomiska anslagen för naturvård har stor betydelse för den biologiska mångfalden och för genomförandet av flera av miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen. Men de bidrar också till sysselsättning runt om i hela landet och leder därmed till ökad social och ekonomisk hållbarhet, säger Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket.  

Rapporten Återrapportering av medelsanvändning och resultat för skydd och åtgärder för värdefull natur 2018–2020 är en sammanställning av hur anslagen användes under 2020. Den utgör Naturvårdsverkets redovisning till regeringen och visar utvecklingen under de senaste tre åren.

Några resultat från rapporten i urval:

Naturreservat och nationalparker

Under 2020 beslutade länsstyrelserna om 164 naturreservat och 19 256 hektar värdefull natur säkrades genom markersättning för framtida naturreservat.

Länsstyrelserna och andra förvaltare av nationalparker och statliga naturreservat använde cirka 106 miljoner kronor till friluftslivsanordningar, leder i skyddade områden samt information och naturvägledning.

2020 restaurerades drygt 6000 hektar våtmarker

Arbetet med våtmarker ledde förra året till både restaurerade och nyskapade våtmarker. De är viktiga för biologisk mångfald och för oss människor – bland annat för att minska övergödning, bidra till vattenhushållning och för att minska utsläpp av växthusgaser.

Resultatet av Naturvårdsverkets medel till våtmarksåtgärder 2020 blev 5 137 hektar åtgärder i skyddade områden och 1 140 hektar via LONA-projekt (lokala naturvårdsprojekt). Totalt innebär det nästan 6 280 hektar våtmarker som åtgärdats 2020 med medel och stöd från Naturvårdsverket.

Pollinering

Under 2020 gjordes en särskild satsning på att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer. Genom satsningen har Naturvårdsverket beviljat cirka 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för bidrag till lokala pollineringsprojekt inom LONA. Projekten är ofta fleråriga, och resultatet ser man allt eftersom åtgärderna genomförs.

Naturvårdsverket har även beviljat cirka 11 miljoner kronor till sju län för insatser inom Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i utvalda områden. Satsningen har fokuserat på ett urval av Sveriges mest hotade arter av vildbin och för att förbättra miljön i områden som är viktiga för arternas nationella överlevnad.

Skydd av värdefulla områden

Anslaget för skydd av värdefull natur finansierar förvärv, intrångsersättningar och avtalslösningar av värdefulla naturområden och har under året omfattat 875,5 miljoner kronor, varav länsstyrelserna disponerade 4,8 miljoner kronor för arbete med tätortsnära natur. Av anslaget användes 694,4 miljoner kronor till olika slags markersättningar främst inför beslut om naturreservat och nationalparker. 

Åtgärder för värdefull natur

Anslaget för åtgärder för värdefull natur har under år 2020 omfattat drygt 1154 miljoner kronor, varav länsstyrelserna disponerade 89 miljoner kronor. Anslaget användes många olika insatser. Till naturvårdande skötsel i skyddade områden förbrukades över 360 miljoner kronor. av skyddade områden, och till olika friluftslivsinriktade insatser användes drygt 210 miljoner kronor.  Anslaget finansierar även exempelvis insatser för rovdjur och annat vilt, våtmarker och kunskapsuppbyggnad.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in